AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Operasyonel Programlar

Operasyonel Program Nedir?

Gerek Avrupa Birliği önceliklerine gerekse Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Stratejik Çerçeve Belgesi”nde belirtilen sektör bazlı ulusal önceliklere hizmet edecek projeler geliştirilmesi ve desteklenmesi için izlenecek  stratejiyi belirlemek üzere Operasyonel Programlar geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak, Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek yani IPA altında belirlenen “Bölgesel Kalkınma” ve “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” ana başlıklarında sağlanacak mali destek de, Operasyonel Programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ile ülkemiz ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ve bölgesel sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılması amaçlanmaktadır.  Bu amaçla, KOBİ’ler, Sanayi Altyapısı, Araştırma-Geliştirme, İnovasyon, Bilgi Toplumu ve Turizm alanlarında projelere AB fonlarından mali destek sağlanmaktadır.

Çevre Operasyonel Programı

Çevre Operasyonel Programı ile çevrenin korunması, halkın çevre anlamında yaşam standardının iyileştirilmesi, atık su arıtma, kaliteli içme suyu sağlanması ve entegre katı atık tesislerinin kurulması amacıyla hayata geçirilen projelerin AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmesini sağlanmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

IPA fonları aracılığıyla 2007-2013 döneminde, istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki projeleri destekleyerek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde istihdam olanaklarını artırmak ve sosyal uyumu teşvik etmek amacıyla oluşturulan programdır.

Ulaştırma Operasyonel Programı

Gelişen ekonomik ve sosyal yaşamın ihtiyacı olan ulaştırma altyapısını, geleceğin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına (TEN-T) bağlanacak şekilde, zamanında ve güvenli bir şekilde inşa etmek ve ulaştırma modelleri arasında dengeyi sağlayabilmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın IPA fonlarını kullanarak yürüttüğü programdır.