AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programı

Rekabetçilik ve Yenilik Sektörer Programı nedir?

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır. RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde,  Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) uygulanmıştır. Programın, 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde ise Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı uygulanmaktadır.

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programının temel hedefi, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmasıdır. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi beklenmektedir.

 

RSP altındaki programlar ve bütçeleri nelerdir?

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) ile toplam 565 milyon avro bütçeyle ülkemizin göreceli olarak daha az gelişmiş 43 iline mali kaynak aktarılmıştır. Bu program dönemi için proje seçim ve geliştirme süreçleri tamamlanmış olup, desteklenen projelerin uygulaması sürmektedir.

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı için ise yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 2017 yılının ilk çeyreğinde bir teklif çağrısına çıkılarak desteklenecek proje seçimine başlanması planlanmaktadır.

Yeni dönem aşağıda belirtilen dört ana faaliyet alanından oluşmaktadır.  Projeler bu dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasarlanabilir:

•   İmalat Sanayii
•   Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler
•   Araştırma ve Geliştirme
•   Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

 

Kimler başvurabilir?

Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilir.

Kimler doğrudan başvuru yapamaz?
Girişimciler, KOBİ’ler, ticari işletmeler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar doğrudan başvuramazlar fakat desteklenen KOBİ’lerin ortak yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine dolaylı olarak ulaşabilirler.

 

Nasıl başvurulabilir?

Başvuruya ilişkin tarihler, koşullar ve dokümanlar http://ipa.sanayi.gov.tr/ internet adresinde duyurulacaktır.

 

Programı kim yürütüyor?

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulanmasından, program otoritesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur.

 

Program Bütçesi (2014-2016) 

2014-2016 dönemi için hazırlanan Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programının toplam bütçesi 152,7 milyon Avro olup bu kaynağın 129,8 milyon Avrosu AB katkısı ve 22,9 milyon Avrosu da Türkiye tarafından sağlanacak eş finansmandır. Program kapsamında özel sektör gelişimi, bilim, teknoloji ve yenilik ile kapasite geliştirme olmak üzere üç eylem bulunmaktadır. Söz konusu eylemlerin yıllar bazında bütçe dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programı Çok Yıllı Endikatif Bütçe Tablosu (milyon Avro)

Özel Sektör Gelişimi

Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Kapasite Geliştirme

Toplam 

2014

AB Katkısı

20,6

13,1

3,7

37,4 

TR Katkısı

3,6

2,3

0,7

6,6

Toplam

24,2

16,2

4,4

44 

2015

AB Katkısı

25,4

16,2

4,6

46,2 

TR Katkısı

4,5

2,8

0,8

8,1

Toplam

29,9

19

5,4

54,3 

2016

AB Katkısı

25,4

16,2

4,6

46,2 

TR Katkısı

4,5

2,8

0,8

8,1 

Toplam

29,9

19

5,4

54,3 

Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Operasyonel Programı Kümülatif Bütçe Tablosu (milyon Avro)

Yıllar

AB Katkısı 

TR Katkısı 

2014

71,4

12,6

2015

45,5

7,9

2016

12,9

2,3

TOPLAM

129,8 

22,8 

 

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

TOBB İkiz Kuleler C Kule Kat: 23

06530 Bilkent ANKARA

Telefon : 0312 201 69 32

Faks : 0312 287 05 84

E-posta : ipa@sanayi.gov.tr

İnternet Adresi : http://ipaweb.sanayi.gov.tr/