AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığının Rolü

2007-2013 döneminde IPA kapsamında yürütülen Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi çerçevesinde yer alan kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen ve 4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi (2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle değiştirilmiştir) ile IPA’nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında verilecek yardımların koordinasyonunu sağlama görevi Stratejik Koordinatör sıfatıyla Kalkınma Bakanlığına verilmiştir.

Bu çerçevede, Kalkınma Bakanlığı’nın sorumlulukları şunlardır:

  • Stratejik Çerçeve Belgesinin hazırlanması ve uygulanması,
  • Sektörel stratejiler ve programlar arasında koordinasyonun sağlanması,
  • Operasyonel Programlar arasında tamamlayıcılığın sağlanması,
  • Operasyonel Programların Stratejik Çerçeve Belgesi ile uyumunun sağlanması,
  • IPA’nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri altında finanse edilen projelerin izlenmesi,
  • IPA’nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri arasında koordinasyonun etkin bir biçimde sağlanması amacıyla oluşturulan ve her üç ayda bir toplanan Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesine başkanlık edilmesi ve Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasının takip edilmesi,
  • IPA altında finanse edilen yatırım projelerinin Yatırım Programı kapsamında yer almasının gözetilmesi.