AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Stratejik Koordinasyon

2007-2013 döneminde IPA kapsamında yürütülen Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi çerçevesinde yer alan kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen ve 4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi (2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle değiştirilmiştir) ile IPA’nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında verilecek yardımların koordinasyonunu sağlama görevi Stratejik Koordinatör sıfatıyla Kalkınma Bakanlığına verilmiştir.

Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi

Aynı Genelge ile, Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında yürütülen tüm çalışmaların uyumunu sağlamak üzere bir komite kurulması kararlaştırılmıştır. Stratejik Koordinatörün başkanlık yaptığı Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesinde, Program Otoritesi Bakanlıkların Müsteşar Yardımcıları ile Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Biriminin üst düzey temsilcileri yer almaktadır. Üç ayda bir toplanan komitenin başlıca görevleri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleriyle ilgili görev yapan tüm kurumlar arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması;
 • Programlama ve uygulama süreçlerindeki ilerlemelerin izlenmesi.

Stratejik Koordinatör görevi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, 9. Kalkınma Planı ve Avrupa Birliği’nin Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesinde yer alan öncelikleri de esas alarak, 2007-2013 döneminde söz konusu bileşenler kapsamında finanse edilecek öncelikli alanlara ilişkin genel çerçeveyi belirleyen Stratejik Çerçeve Belgesi’nin hazırlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlar.

Stratejik Çerçeve Belgesinin amacı, insan kaynaklarını geliştirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve böylece Türkiye’nin AB’ye yakınsama sürecine ve ekonomik-sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Stratejik Çerçeve Belgesinin öncelikleriyse şöyledir:

 • Bölgesel Rekabet Edebilirlik
  • İş ortamının iyileştirilmesi
  • İşletmelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi
 • Ulaştırma
  • Gelecekteki TEN-T demiryolu ağının rehabilitasyonu ve/veya yeni inşası ile TEN-T ağında düğüm ve transit noktaları olacak limanların geliştirilmesi/ yeni inşası
  • Karayolu ağının TEN-T ile uyumlu bir şekilde inşa edilmesi ve geliştirilmesi
 • Çevre
  • Çevre koruma ve AB müktesebatına uyumda ilerleme kaydetmek için su ve atık su altyapısının geliştirilmesi
  • AB müktesebatına uyum ve çevre koruma için katı atık yönetimi altyapısının geliştirilmesi
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  • Başta kadınlar olmak üzere işgücüne katılma oranı artırılarak istihdama daha fazla insanın çekilmesi ve istihdamda tutulması ve böylelikle işsizliğin özellikle de genç işsizliğinin azaltılması
  • Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitimin tüm kademelerinde özellikle kız çocuklar için okullaşma oranının yükseltilmesi amacıyla beşeri sermaye yatırımının artırılması
  • Özellikle yaşam boyu eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve çalışanlar ile işletmeleri insan kaynaklarına yatırım yapmaya teşvik ederek işçilerin, işletmelerin ve girişimcilerin uyum kabiliyetlerinin yükseltilmesi
  • Dezavantajlı grupların işgücüne katılımını sürekli sağlayabilen bir  işgücü piyasasının geliştirilmesi ve bu piayasada her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesi

Bu öncelikler çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma Bileşeni altında “Çevre”, “Ulaştırma” ve “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” Operasyonel Programları; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni altında ise “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Operasyonel Programı bulunmaktadır.